Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn

     Trong những năm qua, hoạt động bán đấu giá tài sản  trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh.  Để triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (Nghị định số 17/NĐ-CP) và các văn bản có liên quan, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt văn bản và thực hiện nghiêm túc các quy định, tạo sự thống nhất trong quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động bán đấu giá tài sản và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
      Ghi nhận từ những kết quả:
     Thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, thời gian qua, Sở Tư pháp Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND về quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND), Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Song song với việc tham mưu ban hành văn bản, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản cũng được triển khai tích cực với nhiều hình thức khác nhau như: Hội nghị tập huấn; đưa tin bài trên Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh.
          Hoạt động bán đấu giá tài sản đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia đấu giá, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản cơ bản chặt chẽ và khách quan. Số lượng đấu giá viên ngày càng tăng, chất lượng các phiên đấu giá bước đầu được củng cố. Vai trò quản lý của nhà nước đối với tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản tiếp tục được tăng cường.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 36 đấu giá viên đang hoạt động tại 19 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (trong đó có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp với 04 đấu giá viên );  Tính đến cuối năm 2016, tổng số hợp đồng đã ký kết: 1.428, trong đó đã thực hiện được 2.382 cuộc bán đấu giá thành, thu được 8.252.237.000 đồng phí đấu giá, tiền chênh lệch giá bán được so với giá khởi điểm: 249.970.721.000 đồng, nộp ngân sách 18.786.224.000 đồng. (Riêng 6 tháng đầu năm 2017 các tổ chức đấu giá ký 197 hợp đồng với 315 cuộc đấu giá thành thu được 625.261.035 đồng, nộp ngân sách 301.330.656đ )
      Nhìn chung, các tổ chức bán đấu giá tài sản đã thực hiện các trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản bảo đảm chặt chẽ và khách quan, cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan, đảm bảo thực hiện tốt công tác xã hội hóa hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong thực hiện tốt các giao dịch của tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Hoạt động bán đấu giá tài sản trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, nhìn chung nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các cấp ở địa phương. Chủ trương xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh và vai trò quản lý của Nhà nước đối với tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản tiếp tục được tăng cường.
       Những hạn chế và khó khăn, vướng mắc:
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn Nghệ An  vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:
Công tác tuyên truyền về đấu giá thực hiện chưa thường xuyên, dẫn tới số người nắm thông tin để tham gia đấu giá ít. Trong khi đó, quá trình chuyển nhượng, mua bán đấu giá đất liên quan đến chính quyền cơ sở, nên khi chuyển đấu giá đất cho các doanh nghiệp thực hiện, tâm lý người dân chưa thực sự tin tưởng cho nên không tham gia đấu giá.
      Sự phối hợp trong quá trình thực hiện bán đấu giá tài sản chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức,chưa thực sự chặt chẽ, đủ mạnh để đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức bán đấu giá. Một số UBND cấp huyện sau khi ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đã giao hoàn toàn việc tổ chức thực hiện cho các tổ chức đó, không đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng an ninh cùng phối hợp để đảm bảo an ninh, trật tự tại các cuộc bán đấu giá.  
      Do Nghệ An là địa bàn rộng, nhiều huyện miền núi cách xa trung tâm, giá trị tài sản chủ yếu là quyền sử dụng đất thấp nên việc triển khai các hoạt động bán đấu giá gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó việc phân bổ đấu giá viên, tổ chức bán đấu giá tài sản không đồng đều giữa các vùng, miền. Trên địa bàn tỉnh, đội ngũ đấu giá viên và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản hiện tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Vinh, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện việc ký kết hợp đồng bán đấu giá với các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản để bán tài sản như Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông; chi phí thuê doanh nghiệp đấu giá khá lớn mà giá trị tài sản lại thấp), trong khi đó, theo quy định của pháp luật, UBND các huyện đủ điều kiện thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt lại thực hiện chưa nghiêm túc và hiệu quả không cao
Quy mô tổ chức hoạt động của đa phần các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa lớn, tính chuyên nghiệp không cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng điều hành phiên đấu giá của một số đấu giá viên còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được nhiệm vụ. Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp do bước đầu mới thành lập nên năng lực và kinh nghiệm thực tế của đấu giá viên ở một số tổ chức đấu giá chưa đáp ứng được trong từng hoạt động cụ thể. Một số tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp chưa đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất. Năng lực và kinh nghiệm thực tế của đấu giá viên ở một số tổ chức còn nhiều hạn chế. Chưa có tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá, cơ chế kiểm soát việc bán đấu giá; Việc bố trí, sử dụng đấu giá viên chưa hợp lý nên chưa phát huy được vai trò của đấu giá viên trong hoạt động nghề nghiệp và chưa đáp ứng yêu cầu thực tế về hoạt động đấu giá hiện nay. Một số cuộc đấu giá đang xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, còn tồn tại tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá, giá trị tài sản bán vượt mức giá khởi điểm chưa cao...gây mất trật tự an ninh chính trị tại địa phương, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với hoạt động bán đấu giá tài sản
       Việc lựa chọn các doanh nghiệp để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đang còn nhiều bất cập. Mặc dù pháp luật đã quy định việc lựa chọn các tổ chức đấu giá có thể bằng hình thức đấu thầu nhưng lại chưa quy định các tiêu chí cụ thể làm cơ sở cho việc lựa chọn, vì thế một số UBND cấp huyện lựa chọn các tổ chức bán đấu giá chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, không tạo được sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp với nhau.
 Ben cạnh đó pháp luật về bán đấu giá tài sản hiện hành chưa đồng bộ, chưa thống nhất, còn tồn tại những mâu thuẫn, chồng chéo về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản. Hiện nay, hoạt động bán đấu giá tài sản đang được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. 
               Những giải pháp trong thời gian tới:
      Ngày 17/11/2016 Quốc hội đã thông qua Luật đấu giá tài sản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Để triển khai kế hoạch của Chính phủ và của Bộ Tư pháp,  Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2051/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh với những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, nhất là những điểm mới của Luật và các văn bản pháp luật có liên quan, những văn bản pháp luật có quy định các loại tài sản được bán thông qua đấu giá. Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định của địa phương đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đấu gía viên. Kịp thời phối hợp với Sở Tài chính đề xuất tham mưu việc thực hiện Thông tư 45/2017- TT của Bộ Tài chính  quy định khung  thù lao dịch vụ đấu giá tài sản .
     Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong hỗ trợ việc đảm bảo an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá. Rà soát các tổ chức, doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ giải pháp khác để thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu giá tài sản.
       Để tổ chức thực hiện có hiệu quả khi Luật đấu giá tài sản, ngày 16/6/2017 UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Luật Đấu giá tài sản cho gần 200 đại biểu thuộc các thành phần: lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh;  Báo cáo viên pháp luật tỉnh,  lãnh đạo UBND cấp huyện,  trung tâm phát triển quỹ đất,  Trưởng, phó phòng Tư pháp các huyện, thành, thị, các đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Cục Phó  Cục Bổ trợ tư pháp trực tiếp giúp tỉnh quán triệt Luật đấu giá tài sản;  Đồng chí Lê Xuân Đại- UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh yêu cầu sau hội nghị tập huấn các ngành, các huyện triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Đấu giá tài sản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động đấu giá. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của Luật Đấu giá tài sản. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán đấu giá tài sản và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Việc triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.
     Đồng thời ngày 02/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND thành lập Tổ giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổ giám sát có 7 thành viên, do đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp làm tổ trưởng, đại diện các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh là thành viên. Tổ giám sát có nhiệm vụ lựa chọn một số cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để trực tiếp giám sát việc tổ chức bán đấu giá, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Căn cứ tình hình thực tế về đấu giá quyền sử dụng đất, trong năm 2017 tổ giám sát sẽ trực tiếp giám sát các cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện có nhiều ý kiến của nhân dân phản ánh như: Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Quỳ Hợp, tại mỗi huyện thực hiện giám sát 4 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại các Ủy ban nhân dân cấp xã.
     Hiện nay các ngành các cấp đang tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền quán triệt Luật đấu giá tài sản với những hình thức phù hợp. Sở tư Pháp Nghệ An đang tập trung rà soát sửa đổi Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND về quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của Luất đấu giá và các văn bản hướng dẫn liên quan. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định. Tin tưởng với nhiều giải pháp đồng bộ, Luật đấu giá tài sản sẽ được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu qủa trên địa bàn./                  
Nguyễn Quế Anh- PGĐ Sở Tư pháp Nghệ An 
25/07/2017     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.