Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

       Trong những năm qua, hoạt động bán đấu giá tài sản  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐND và UBND tỉnh, từ năm 2010 để triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản liên quan, HĐND và UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản: Kế hoạch số 731/KH-UBND ngày 21/03/2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP; Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, mức thu phí tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (thay thế Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND). Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực bán đấu giá tài sản cũng được triển khai tích cực với nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị tập huấn; biên tập, đăng tin bài trên Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử Tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 
          Do có sự thống nhất trong quản lý, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức bán đấu giá nên hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bán đấu giá tài sản, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản cơ bản đảm bảo chặt chẽ và khách quan. Số lượng đấu giá viên ngày càng tăng, chất lượng các phiên đấu giá bước đầu được củng cố. Vai trò quản lý của nhà nước đối với tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản được tăng cường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 đấu giá viên đang hoạt động tại 9 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (trong đó có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp với 03 đấu giá viên );  Tính đến cuối năm 2016, tổng số hợp đồng đã ký kết: 220, trong đó đã thực hiện được 213 cuộc bán đấu giá thành, thu được 995.536.000 đồng phí đấu giá, tiền chênh lệch giá bán được so với giá khởi điểm: 886.674.614.000 đồng, nộp ngân sách 196.136.700 đồng. (Riêng 6 tháng đầu năm 2017 các tổ chức đấu giá ký 150 hợp đồng với 104 cuộc đấu giá thành thu được 1.200.675.000 đồng, nộp ngân sách 119.995.000đ).
          Nhìn chung, hoạt động bán đấu giá tài sản trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực, cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt công tác xã hội hóa hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh.
         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:
Công tác tuyên truyền về đấu giá thực hiện chưa thường xuyên, dẫn tới việc số người nắm thông tin để tham gia đấu giá ít. Sự phối hợp trong quá trình thực hiện bán đấu giá tài sản chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức thể hiện ở khâu chuyển nhượng, mua bán đấu giá đất liên quan đến chính quyền địa phương, nên khi chuyển đấu giá đất cho các doanh nghiệp thực hiện, tâm lý người dân chưa thực sự tin tưởng cho nên không tham gia đấu giá. Việc phân bổ đấu giá viên, tổ chức bán đấu giá tài sản không đồng đều trên địa bàn tỉnh, đội ngũ đấu giá viên và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản hiện tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Việt Trì. Quy mô tổ chức hoạt động của đa phần các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa lớn, tính chuyên nghiệp không cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng điều hành phiên đấu giá của một số đấu giá viên còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Một số tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp chưa đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất. Chưa có tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá, cơ chế kiểm soát việc bán đấu giá. Một số cuộc đấu giá đang xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, còn tồn tại tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá, giá trị tài sản bán vượt mức giá khởi điểm chưa cao...gây mất trật tự an ninh chính trị tại địa phương, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với hoạt động bán đấu giá tài sản. Bên cạnh đó pháp luật về bán đấu giá tài sản hiện hành chưa đồng bộ, chưa thống nhất, còn tồn tại những mâu thuẫn, chồng chéo về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản. Hiện nay, hoạt động bán đấu giá tài sản đang được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. 
          Để khắc phục những hạn chế liên quan đến thể chế, ngày 17/11/2016 Quốc hội đã thông qua Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Trên cơ sở kế hoạch triển khai của Chính phủ, Bộ Tư pháp,  ngày 26/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, nhất là những điểm mới của Luật và các văn bản pháp luật có liên quan, những văn bản pháp luật có quy định các loại tài sản được bán thông qua đấu giá; Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và tình hình thực tiễn của địa phương; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản. Kịp thời phối hợp với Sở Tài chính đề xuất tham mưu việc thực hiện Thông tư 45/2017- TT của Bộ Tài chính  quy định khung  thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Rà soát các tổ chức, doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ giải pháp khác để thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu giá tài sản.
           Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản luật, trong đó có Luật Đấu giá tài sản cho gần 200 đại biểu thuộc các thành phần: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh,  lãnh đạo UBND cấp huyện, Trưởng, phó phòng Tư pháp các huyện, thành, thị, các đấu giá viên,...và ông Đỗ Xuân Lân- Tiến sỹ, Vụ Trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp đã trực tiếp quán triệt Luật Đấu giá tài sản.
      Bên cạnh đó, các ngành, các cơ quan cũng đang tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền quán triệt Luật Đấu giá tài sản với những hình thức hiệu quả. Sở Tư pháp Phú Thọ đang tập trung rà soát sửa đổi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ban hành văn bản hướng dẫn, tiếp nhận thẩm định hồ sơ chuyển đổi đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định Luật Đấu giá mới. Với nhiều giải pháp đồng bộ, chắc chắn Luật Đấu giá tài sản sẽ được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh thời gian tới./.     
 Dịu Huế 
07/12/2017     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.